Podmínky

Podmínky webového portálu svatbavcesku.cz

Platné od 15.3.2020

I.          Definice a výklad pojmů


1.         Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto čl. I. odst.1 s tím, že v textu Smlouvy jsou uvedeny vždy velkým počátečním písmenem:

 

„Portál“
znamená webový portál na internetové adrese www.svatbavcesku.cz;
„Provozovatel“
znamená obchodní společnost BRIGHT SOLUTIONS 2016 s. r. o., IČO: 04867807, sídlo: Praha 5 – Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 152 00, zapsanou u Městský soud v Praze soudu, sp. zn.: 254475 C poskytující Uživatelům služby prostřednictvím Portálu;
„Dodavatel“ nebo „Uživatel“
znamená fyzickou nebo právnickou osobu mající zájem být prezentována na Portálu
„Profil“
znamená webový profil konkrétního Dodavatele obsahující kontaktní údaje Dodavatele, specifikaci, přehled poskytovaných služeb, ceník, referenční fotografie a/nebo videa a zkušenosti Dodavatele
„Poplatek“
znamená roční poplatek za vedení Profilu Dodavatele dle aktuálního ceníku
„Zákazník“
znamená fyzickou či právnickou osobu, která využije informace o Uživateli či více Uživatelích obsažené na Portálu pro zahájení spolupráce s Uživatelem;
„Občanský zákoník“
znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;
„GDPR“
znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů;
„Obchodní podmínky“
znamená tyto obchodní podmínky zpracované dle ust. § 1751 a násl. OZ;

 

II.          Úvodní ustanovení


1.         Provozovatelem webového portálu svatbavcesku.cz je obchodní společnost BRIGHT SOLUTIONS 2016 s. r. o., IČO: 04867807, sídlo: Praha 5 – Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 152 00, zapsané u  Městského soudu v Praze, sp.zn.: 254475 C

2.         Hlavním účelem Portálu je úplatná webová prezentace Dodavatelů - s cílem efektivně oslovit potenciální Zákazníky a/nebo třetí osoby.

3.         Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při využívání Portálu a souvisejících služeb poskytovaných Provozovatelem v souladu s ust. § 1751 a násl. občanského zákoníku

4.         Provozovatel poskytuje prostřednictvím Portálu tyto služby:

a.     úplatné služby Uživatelům spočívající ve vytvoření a vedení webového profilu Dodavatele na Portálu za účelem získání Zákazníků;

b.     bezplatné služby Zákazníkům spočívající v přehledné nabídce profilů jednotlivých Dodavatelů.

5.         Vedení a prezentace Profilu Dodavatele na Portálu podléhá ročnímu poplatku dle aktuálního ceníku, dle vybraného balíčku (BRONZE, SILVER, GOLD) Ceník naleznete zde. Portál umožňuje Uživatelům – Dodavatelů prezentaci vytvořit jejich Profilu ve dvou základních modulech:

a.     Balíček BRONZE

b.     Balíček SILVER

c.     Balíček GOLD

         Specifikace jednotlivých modulů naleznete zde.

III.          Objednávka služeb, registrace


1.     Vytvoření Profilu Dodavatele na Portálu je dobrovolné a Provozovatel Profil konkrétnímu Dodavateli zřizuje úplatně na základě jeho objednávky.

2.     Objednávka je Uživatelem dokončena, jsou-li naplněny všechny níže uvedené podmínky:

a.     Uživatel uvedl v registračním formuláři veškeré povinné údaje;

b.     Uživatel se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a výslovně akceptuje jejich znění;

c.     Uživatel zaplatil roční poplatek ve výši a způsobem uvedeným v čl. IV Obchodních podmínek.

3.     Do registračního formuláře uvede Uživatel své jméno a příjmení, úplnou adresu, elektronickou adresu, telefonní číslo. Je-li Uživatel právnickou osobou, uvede svou obchodní firmu (název), IČO, sídlo, elektronickou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, která jej zastupuje. Každý uživatel si v rámci registrace rovněž zvolí své uživatelské jméno a heslo.  Uživatel dále při registraci uvede na webový portál foto reference a textové představení činnosti. Uživatel má zároveň možnost vložit odkaz na vložení video prezentace a bližší specifikaci nabízených služeb, ceník. Pokud má.

4.     Profil Dodavatele vznikne okamžikem potvrzení Registrace ze strany Provozovatele.

5.     Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Dodavatelem vzniká okamžikem vytvoření Profilu, pokud není dohodnuto jinak. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi Provozovatelem a Uživatelem.

IV.          Poplatek a platební podmínky


1.     Poplatek za vedení a prezentaci Profilu Dodavatele je roční, a jeho výše je stanovena v ceníku, který naleznete zde.

2.     Výše poplatku se liší v závislosti na zvoleném modulu. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výše poplatku uvedené v ceníku.

3.     Úhradu Poplatku provádí Uživatel ihned po vyplnění registračního formuláře, a to prostřednictvím bankovního převodu na základě vystavené faktury nejpozději dle data splatnosti.

4.     Potvrzení o provedené platbě poplatku, jakož i příslušný daňový doklad (fakturu) obdrží Uživatel automaticky po zaplacení poplatku prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci.

5.     Po vytvoření Profilu Dodavatele je uhrazený poplatek nevratný. 

6.     Za prodloužení Platnosti Profilu Dodavatele bude Uživateli účtován poplatek stanovený v aktuálním ceníku Provozovatele.

V.           Profil Dodavatele


1.     Profil Pilota je zřizován vždy na 1 (jeden) rok ode dne jeho vytvoření (dále jako „Platnost Profilu“), přičemž Platnost Profilu se automaticky prodlužuje vždy o 1 (jeden) rok, nepožádá-li Pilot o jeho smazání nejpozději poslední den Platnosti Profilu.

2.     Při automatickém prodloužení bude před uplynutím Platnosti Profilu Uživatel Provozovatelem vyzván k úhradě Poplatku na další rok (při zachování stejného balíčku, v případě, že tomu bude jinak, je potřeba kontaktovat Provozovatele na email info@svatbavcesku.cz).

3.     Uživatel může samostatně vstupovat na Profil Dodavatele a spravovat jej, a zadáním přihlašovacího jména a hesla do formuláře pro přihlášení.

4.     Uživatel může na svůj Profil umisťovat a spravovat referenční fotografie a/nebo videa.

5.     Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn plně kontrolovat Profil Dodavatele, jakož i veškerý obsah na něj nahraný Uživatelem.

6.     Uživatel bere na vědomí, že Profil Dodavatele je pro vkládání fotografií a/nebo videí datově omezen dle balíčku (BRONZE, SILVER, GOLD), který si zvolil při registraci.

7.     Uživatel je oprávněn kdykoli žádat Provozovatele o zrušení svého Profilu Dodavatele. Uhrazený poplatek za nevyčerpané období se nevrací, tento připadá Provozovateli.

8.     Profil Dodavatele je vždy vázán na konkrétní osobu a jeho převod na jinou osobu je bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele neplatný.

VI.          Provoz Portálu


1.     Portálu je dostupný nepřetržitě, tj. denně 24 hodin.

2.     Provozovatel je oprávněn provoz Portálu krátkodobě omezit z důvodu jeho údržby.

3.     Provozovatel neodpovídá za případný výpadek v nepřetržitém provozu Portálu vzniklý v důsledku vyšší moci či zaviněného jednání třetí osoby.

4.     Provozovatel nijak neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku užití Portálu, resp. informací na Portálu uvedených.

 

VII.          Práva a povinnosti Provozovatele


1.     Provozovatel se zavazuje po dobu trvání závazku poskytovat Uživateli sjednané služby ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu.

2.     Provozovatel je oprávněn kontrolovat veškerý obsah Profilu Dodavatele, jakož i užívání Portálu jednotlivými Uživateli.

3.     Provozovatel je oprávněn neposkytnout či přerušit poskytování Profilu konkrétnímu Uživateli, pokud Profil nebo jeho část svou formou, obsahem nebo kvalitou neodpovídá zájmům Provozovatel, a/nebo pokud by byl v rozporu s právními předpisy České republiky, s dobrými mravy nebo s těmito Obchodními podmínkami.

4.     Provozovatel je oprávněn pozastavit vedení Profilu v případě, že Uživatel neuhradí ve lhůtě splatnosti jakékoliv své závazky vůči Provozovateli, zejména pak Poplatek.

5.     Provozovatel je oprávněn sledovat údaje z jednotlivých Profilů Dodavatelů pro statistické účely. Provozovatel je oprávněn informovat propojené servery, jejich seznam je veden zde, o statistických údajích týkajících se uživatelů Portálu a je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.

6.     Provozovatel je oprávněn změnit, rozšířit nebo zrušit jednotlivé balíčky či obecně portfolio služeb poskytovaných na Portálu. Informace o takových změnách zveřejní Provozovatel vždy předem na Portálu.

7.     Provozovatel je oprávněn informovat Uživatele o veškerých změnách či novinkách na Portálu prostřednictvím elektronické pošty.

8.     Provozovatel neodpovídá Uživateli za případnou škodu vzniklou v důsledku omezení, přerušení, krátkodobého neposkytnutí služby Provozovatele či vadného plnění třetích osob nebo vyzrazením přihlašovacího jména a hesla k přístupu do Profilu či jeho zneužitím třetími osobami.

VIII.           Práva a povinnosti Uživatele


1.     Uživatel se zavazuje poskytnout Provozovateli všechny potřebné údaje nutné pro poskytování objednaných služeb. Uživatel zároveň prohlašuje, že identifikační údaje o jeho osobě uvedené v registračním formuláři jsou úplné, aktuální a pravdivé. Uživatel je povinen provozovatele Portálu informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů a udržovat tyto údaje aktuální.

2.     Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za obsah, který vkládá na svůj Profil Dodavatele, přičemž tento obsah nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména autorským zákonem, ani zasahovat do práv Provozovatele či třetích osob.

3.     Uživatel není oprávněn využívat Portál k účelům odporujícím Smlouvě, těmto Obchodním podmínkám nebo právnímu řádu České republiky.

4.     Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje třetím osobám.

5.     Uživatel se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno Portálu ani dobré jméno a pověst Provozovatele.

6.     Uživatel se zavazuje, že nebude ohrožovat, narušovat, obcházet či překonávat zabezpečení Portálu a použité technické prostředky ochrany nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích. V případě závažného porušení dle předchozí věty je Provozovatel oprávněn bezodkladně odstranit Profil Uživatele a zablokovat přístup tohoto Uživatele k Portálu.

7.     Uživatel je povinen nahlásit Provozovateli jakékoliv zneužití přístupu k Portálu bez zbytečného odkladu poté, co se toto dozví. 

8.     Uživatel souhlasí se zveřejněním jím uvedených údajů na Profilu Dodavatele, a zároveň uděluje souhlas s kontaktováním ze strany Provozovatele z technických či marketingových důvodů.

IX.          Ochrana práv duševního vlastnictví


1.     Portál a jeho obsah je chráněn právem duševního vlastnictví Provozovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob.

2.     Uživatel bere na vědomí, že veškerá práva k Portálu, zejména autorská práva k obsahu Portálu, včetně rozvržení Portálu, grafiky, loga, fotografií, textů, jakož i dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli. Je přísně zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Portál nebo jeho část k jakýmkoli účelům bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

X.           Doručování


1.     Veškerou písemnou komunikaci, jakož i písemnosti, u nichž je vyžadována písemná forma, si mohou smluvní strany vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2.     Provozovatel doručuje veškeré písemnosti na elektronickou adresu, kterou Uživatel uvedl v rámci registrace, Uživatel pak doručuje Provozovateli na adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.

XI.          Ochrana osobních údajů
 

1.     Provozovatel je vůči Uživateli – fyzické osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů Uživatele pro účely registrace a následného plnění smlouvy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) správcem osobních údajů Uživatele.

2.     S ohledem na uvedené upravuje Provozovatel bližší podmínky pro nakládání s osobními údaji, jakož i informace dle čl. 13 nařízení GDPR ve zvláštní Informaci o ochraně osobních údajů, kterou naleznete zde.

XII.          Závěrečná ustanovení


1.     Veškerá práva a povinnosti těmito smluvními podmínkami neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

2.     Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné a/nebo neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, nahradí smluvní strany takové ustanovení jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3.     Znění obchodních podmínek může být Provozovatelem měněno či doplňováno. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

4.     Tyto Obchodní podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších obchodních podmínek.